Helsingkronagården

Allmänna trivsel- och ordningsregler

VÅRD AV BOSTAD

Hyresgästen ska vårda sin bostad och ska omgående informera Riksbyggen om inträffade skador eller brister i bostaden. Hyresgäst är skyldig att följa de anvisningar som Helsingkronagårdens företrädare lämnar om boendet.

HELSINGKRONAGÅRDENS HYRESGÄSTINFORMATION OCH ORDNINGSREGLER

Hyresgästen ska hålla sig informerad om och följa Helsingkronagårdens allmänna och särskilda ordningsregler samt de allmänna och särskilda villkoren i hyresavtalet. Detta är viktigt för att vi ska kunna upprätthålla en god boendestandard och en trivsam boendemiljö för alla hyresgäster. Information erhålles på Helsingkronagårdens respektive mina sidor på Riksbyggens hemsida eller anslås i trapphusen i Huset och Tornet. Information kan även skickas ut till hyresgästerna via e-post. De allmänna ordningsreglerna finns på Helsingkronagårdens hemsida.

SÄRSKILDA ORDNINGSREGLER

Särskilda ordningsregler gäller för korridorernas kök, vardagsrum och andra gemensamma korridorutrymmen. Korridorförmannen har information om sådana regler. Särskilda ordningsregler gäller för olika gemensamma utrymmen såsom tvättstuga, motionsrum, bastu, läsrum och gästövernattningsrum. Dessa ordningsregler anslås i respektive lokal eller på hyresgästens hemsida. Särskilda regler gäller för sophantering, hyresgästförråd, cykelparkering och p-platser för bilar och andra motorfordon. Sådana regler framgår bl a av avtal om användning av förråd respektive p- plats och i husförmans information.

CYKLAR, BILAR OCH ANDRA FORDON

Cyklar får endast ställas i cykelställ. Cyklar får inte ställas på något annat ställe på  Helsingkronagårdens tomt. Cyklar och andra fordon får inte tas in i Huset eller Tornet och får inte tas in eller förvaras i korridorsrummet eller lägenheten, ej heller på balkonger, i korridorer eller i övriga gemensamma utrymmen. Bilar och andra motorfordon får bara parkeras på hyresgästens förhyrda parkeringsplats eller (vid besökandes tillfälliga parkering) på gästparkeringsplats norr om Huset.

NYCKLAR OCH TAGGAR

Hyresgästen ansvarar för förlorade nycklar och taggar och är skyldig att ersätta kostnaden för utbyte av lås föranledd av förlusten. Det är inte tillåtet att på egen hand skaffa extra nyckel. Vid frågor om extra nycklar, passérkort eller taggar – vänd er till Riksbyggens fastighetsskötare.

STÖRNING

Hyresgästen förbinder sig att inte störa övriga hyresgäster t ex genom att spela hög musik eller att vara högljudd eller störande på annat sätt.

ÅVERKAN

Det är inte tillåtet att borra eller spika i väggarna, inte heller att måla bostaden utan tillstånd av husförman. Särskilda tavellister finns monterade i alla rum och lägenheter.

TOBAKSRÖKNING

Tobaksrökning är förbjuden inomhus i Huset och Tornet. Detta gäller både i korridorsrum och lägenheter och i samtliga gemensamma utrymmen såsom vardagsrum, kök, korridorer, trapphus, hissar etc. Detta förbud gäller också vid in- och utpassering till byggnaderna. Förbudet gäller i övrigt också i omedelbar anslutning till Helsingkronas byggnader om rökningen kan anses störande.

HUSDJUR

Husdjur får inte finnas i bostaden. Undantag från detta förbud medges för kortare besök. För boende på korridorrum kräver dock detta undantag godkännande från övriga hyresgäster på korridoren. Synskadads ledarhund får dock vistas i bostaden.

UTRYMNINGS- OCH BRANDSKYDDSBESTÄMMELSER

Hyresgäst får inte placera cyklar, möbler eller andra saker i korridorer eller trapphus. Hyresgäst får inte utlösa brandlarm eller på annat sätt otillbörligt medverka till att brandlarm utlöses utan godtagbar anledning. [Helsingkronagården kan ta ut en straffavgift vid sådant obehörigt beteende.] Hyresgäst ska följa varje anvisning som lämnats av Helsingkrona eller myndighet avseende utrymning och brandskydd och särskilt iaktta förbud att placera eller förvara saker i korridorer eller trapphus som kan hindra framkomlighet vid utrymning eller bekämpning av brand.

ANSVAR FÖR GÄSTER

Hyresgäst är skyldig att upplysa sina gäster om de ordningsregler som gäller för boende och ansvarar för sina gästers agerande såsom om hyresgästen själv agerat.

HYRESGÄSTENS ANSVAR OCH FÖRSÄKRING

Hyresgäst är skyldig att teckna hemförsäkring för täckande av de eventuella anspråk på ersättning för skada som hyresvärden kan rikta mot hyresgästen.

REPARATIONER OCH ANDRA ÅTGÄRDER I HYRESGÄSTENS BOSTAD

Helsingkronagården har fastställt särskilda regler angående när och hur hyresvärdsrepresentanter eller entreprenörer ska få besöka hyresgästens bostad för reparationer eller andra underhållsåtgärder. Dessa regler finns hos husförman och på Helsingkronagårdens hemsida. Helsingkronagården är som hyresvärd skyldig att tillämpa de begränsningar som framgår av Hyreslagen (JB 12 kap) vad gäller hyresvärdens rätt att oanmält besöka bostaden.